Få greb om
global ledelse

– værktøjer til ”next practice”

Rikke Kristine Nielsen med Danielle Bjerre Lyndgaard

Læs publikation Engelsk

Forord

Danmark har brug for sunde og stærke virksomheder, der trives i den globale verden. En afgørende forudsætning for, at det kan lykkes, er, at virksomhederne har ledere med de rette kompetencer. Kompetencer, der matcher den kompleksitet, som kendetegner den globale verden. Og kompetencer, der gør lederne i stand til at udnytte de muligheder, som hele tiden opstår på kryds og tværs af lande­grænser.

For at stimulere udviklingen af globale ledelses­kompetencer i danske virksomheder har ­Industriens Fond de seneste 5 år støttet et projekt, som har haft fokus på de globale ­ledelseskompetencer, der er nødvendige nu og i fremtiden. Projektet er gennemført i et tæt samarbejde med Dansk ­Industri, CBS og en række danske virksomheder, der har erfaringer med ledelse på den globale scene. ­Afsættet for arbejdet var en undersøgelse om virksomheders syn på og erfaringer med global ­ledelse. En konklusion herfra var blandt andet et behov for at få nærmere indsigt i, hvilke ledelseskompetencer der er centrale for at kunne fungere optimalt som global leder. Projektet har derfor haft til formål at kortlægge de ledelseskompetencer, der er afgørende for at skabe succes på den globale scene samt at understøtte udvikling af værk­tøjer, der kan bruges til at fremme disse kompetencer i virksomhederne. Endelig har det været et succesparameter for projektet, at den viden, der er produceret, formidles bredt med henblik på at gavne udviklingen af konkurrencekraften i danske virksomheder.

Denne bog repræsenterer en opsummering af den viden og de erfaringer, der er skabt i projektet samt ikke mindst en præsentation af de værktøjer, der er udviklet for at støtte udviklingen af globale ledelseskompetencer i danske virksomheder. Fælles for alle værktøjerne er, at de baserer sig på konkrete erfaringer fra danske ledere, der arbejder globalt. Et andet fællestræk er, at værktøjerne er brugervenlige, når de skal implementeres i praksis. Værktøjerne har fokus på det at lede mennesker i en global verden, uanset hvilken branche der er tale om.

Hensigten med bogen er at bidrage med inspiration og metoder, der kan hjælpe danske ledere og virksomheder med at få succes i en global kontekst, uafhængigt af hvor i verden lederne ­befinder sig. Bogen er således ikke en kulturguide til god ledelse i specifikke egne af verden, men giver ­derimod gode råd i et bredere perspektiv. Bogens værktøjer er derfor værdifulde, uanset i hvilken nationalkulturel kontekst de måtte anvendes. Håbet er, at bogen giver danske ledere yder­ligere inspiration og styrke til at gribe de muligheder for succes, som den globaliserede verden repræsenterer, og som danske virksomheder er dybt afhængige af at realisere - for at sikre udvikling og vækst af virksomhederne og det danske samfund.

Mads Lebech, Administrerende direktør Industriens Fond

Thomas Bustrup, Direktør Dansk Industri

Flemming Poulfelt, Professor og Vice Dean, Copenhagen Business School

Indhold

Kapitel 1 – Et greb ned i den globale leders værktøjskasse – hvordan bruger du håndbogen?

Kapitel 2 – (Be-)greb om global ledelse – værktøjer til global ledelse i praksis

Kapitel 3 – Værktøj 1: De 5 nøgleelementer i det globale ledelsesgrundlag – global opvarmning og ice breaker

Kapitel 4 – Værktøj 2: Dit globale mindset – afklaringsværktøj

Kapitel 5 – Værktøj 3: De 4 benspænd i global ledelse – dit ”globale ledelsesmanifest”

Kapitel 6 – Værktøj 4: 4 lederroller i det globale

Kapitel 7 – Værktøj 5: Paradoksnavigation i global ledelse

Kapitel 8 – Værktøj 6: Din globale ledelsesstil – alignment- eller diversitetsorientering

Kapitel 9 – Værktøj 7: Virtuelt samarbejde og ledelse på distancen

Kapitel 10 – Værktøj 8: Tillid og konflikt i globalt samarbejde

Kapitel 11 – Værktøj 9: Din globale ledelses – GPS – de 7 kontekstfaktorer

Kapitel 12 – Værktøj 10: Strategisk global mindset – nøglehulsmodellen

Kapitel 13 – Værktøj 11: Global aktivering – sikring af det globale læringsberedskab

Kapitel 14 – Værktøj 12: Fakta eller fiktion – 9 myter om global mindset-kompetence

Kapitel 15 – Global Leadership Academy: Aktiviteter og udgivelser

Vil du vide mere?

– GLOBAL LEADERSHIP PRACTICE AND DEVELOPMENT REVISITED; EXPLORING 3 ROLES - DISCOVERING 7 DUALITIES

– DANISH LEADERSHIP STYLE IN A GLOBAL CONTEXT

– DESIGNING ORGANIZATIONS WITH A GLOBAL MINDSET

– GLOBAL MINDSET AS MANAGERIAL META-COMPETENCE AND ORGANIZATIONAL CAPABILITY

– TRUST AND CONFLICT IN GLOBAL WORK

– GLOBAL LEADERSHIP BEHAVIOR

– VIRTUAL COLLABORATION RESEARCH